Föreningen för främjande av kultur, hantverk och konst

TAKO rf

Aktuellt

Blogg

Förening och verksamhet

Föreningen för främjande av kultur, hantverk och konst TAKO rf. ligger i Fiskars Bruk, och har som syfte att främja uppskattningen av hantverk och konst, dess ställning i samhället samt kunnandet på de här områdena. 

Exceptionellt inom föreningens verksamhet är att Tako rf. äger Fiskars skolbyggnader och hyr ut dem till Raseborgs stad. Raseborgs stad ordnar grundutbildning för lågstadiet samt förskola och eftermiddagsverksamhet i byggnaderna.

År 2012 köpte TAKO-föreningen den gamla byggnaden intill Fiskars skola och år 2015 köpte föreningen också den nyare skolbyggnaden. Den äldre byggnaden, dvs. Takohuset, har renoverats och utrymmena lämpar sig väl för undervisning  och möten. Renoveringen av den nyare skolbyggnaden fortsätter fram till 2019. Föreningens centrala strategiska mål och prioritet är att på ett ansvarsfullt sätt äga, underhålla och förvalta skolbyggnaderna i Fiskars.

Historia

År 2012 stod det klart att Fiskars lågstadieskola var i behov av renovering och på grund av det åtstramade ekonomiska läget i Raseborgs stad var det ett alternativ att stänga skolan. Tack vare samarbetet mellan Takoföreningen, som bedriver lokal kultur-och kursverksamhet , och Sophie von Julins stiftelse, som står Fiskarbolaget nära, kan skolans verksamhet fortsätta normalt. Stiftelsens syfte är bland annat att stöda lokal kultur- och utbildningsverksamhet och därför hade den intresse av att stöda förvärvet och renoveringen av skolbyggnaden. Projektet genomfördes så att staden sålde skolbyggnaderna till den lokala Takoföreningen. Nu hyr staden utrymmen av föreningen för sin utbildningsverksamhet. Tako föreningen sköter grundrenoveringen av skolan med stöd av Sophie von Julins stiftelse. Underhållet av fastigheten sköts också delvis inom ramen för den kurs- och hobbyverksamhet som försiggår i utrymmena.

Ett unikt projekt: Sektorsamarbete räddade Fiskars skola

Raseborgs stad kunde fortsätta med verksamhet i Fiskars skola via ett unikt samarbete mellan den privata sektorn och tredje sektorns aktörer. Resultatet av samarbetet var att staden har förbundit sig att upprätthålla skolverksamhet i Fiskar under de kommande fem åren. Under denna femårsperiod (2015-2020) förväntas elevantalet stabiliseras på en nivå som möjliggör att skolans verksamhet kan fortsätta ännu längre fram i tiden. I den nya detaljplanen för Fiskars bruk finns det många nya tomter, vilket kan innebära att antalet invånare ökar.

Det här samarbetet mellan olika sektorer –  den offentliga, den privata och tredje sektorn – kunde vara en fungerande modell också i andra små samhällen i Finland för att trygga skolverksamheten och eventuellt andra kommunala tjänster. Närskolorna är hotade på många håll, men de har stor betydelse för ett samhälles fortsatta utveckling.

Projekt

AKTIVT PÅ TVÅ SPRÅK

På våren 2018 lanserade Svenska Kulturfonden sitt nya strategiska program Hallå!, vars målsättning är att stöda nya sätt att lära sig språk. Föreningen TAKO rf och deras projekt ”Kahta kieltä toimien/Aktivt på två språk” var en av de 77 sökande som beviljades understöd. Sammanlagt kom det in 286 ansökningar.

Projektet ”Aktivt på två språk” fokuserar på ett funktionsbaserat sätt att lära sig språk Projektet genomförs huvudsakligen våren 2019. Det riktar sig till lågstadieelever i Raseborg och förverkligas i form av verkstäder för matkultur samt undervisning i dans och dansverkstäder.

Projektet genomförs huvudsakligen i Fiskarin koulu som ägs av Tako rf. Ledare för projektet är magistern i bildkonst Johanna Hammarberg.

Verkstäder för matkultur

Verkstäderna för matkultur förverkligas i samarbete med Fiskarin koulu, Pojo kyrkoby skola samt pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Verkstäderna kommer att vara en del av de nämnda skolornas fenomenbaserade läroplan för andra klassen under år 2019. Verkstäderna ordnas i form av träffar och utfärder, sammanlagt 8 gånger, och de leds av lokala yrkesmänniskor eller organisationer som alla har en speciell inriktning när det gäller mat. Undervisningen sker på både svenska och finska. Klasserna kommer inte att hållas åtskiljs, utan barn från båda skolorna arbetar i samma grupp. Verkstäderna i matlagning är också en del av Helsingfors universitets forskningsprojekt DIDIA. DIDIA fokuserar på flerspråkiga verksamhetsmiljöer som analyseras utgående från attityder och språkanvändning. Projektets målsättning är att främja samförståndet mellan olika språkgrupper samt öka deltagarnas språkkunskaper och intresse för språk.

Danslektioner

Lektionerna i dans och verkstäderna förverkligas i samarbete med HurjaPiruetti som erbjuder grundläggande dansundervisning i Raseborg samt Zodiak – Centret för ny dans från Helsingfors. De som deltar i danslektionerna lär sig svenska via dans och rörelse. Som lärare fungerar HurjaPiruettis tvåspråkiga lärare i dans och akrobatik. Den funktionella metod som används för att lära sig svenska är TALK-metoden som utvecklats av Zodiak och som lärarna får utbildning i inom ramen för projektet. Danslektionerna hålls i Fiskarin koulu på elevernas fritid och de är öppna för alla lågstadieelever i Raseborg. Platserna fylls i anmälningsordning.

Verkstäderna

I projektet ”Aktivt på två språk” ingår också verkstäder med temat dans eller matkultur. Tidpunkterna och beskrivningar av innehållet finns uppe på sidan under fliken Ajankohtaista.

Utrymmen

Den gamla folkskolan, dvs. Takohuset

I Tako husets nedre våning finns det två klassrum samt ett rum för tekniskt arbete. Fiskars skola använder utrymmena under dagtid.

I byggnadens övre våning finns det två rum, ett kök och en toalett och utrymmena kan användas för många slags verksamhet. De lämpar sig väl för möten, grupparbeten, föreläsningar etc. Under skoldagarna används utrymmena av förskolan och eftermiddagsvården.

Fiskars Byförening rf har hyrt den andra lokalen i övre våningen. Där ordnas olika aktiviteter för såväl barn och ungdom som vuxna. 

”Den nya” skolbyggnaden

Under skolans läsår fungerar byggnaden som lågstadieskola. Utöver undervisningsutrymmena finns där kök, matsal och gymnastiksal. År 2018 ska våtutrymmena genomgå en grundlig renovering.